Ocena ryzyka zawodowego nauczyciela

Od 1.01.2004r zgodnie ze zmienionym brzmieniem art.226 K.p. pracodawca jest zobowiązany nie tylko do informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą , oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami lecz także do uprzedniego dokonania oceny i dokumentowania tego ryzyka oraz stosowania niezbędnych środków profilaktycznych.Ocena ryzyka zawodowego jest jednym z najczęściej kontrolowanych przez Państwową Inspekcję Pracy obowiązków pracodawców wynikających z przepisów bhp. Inspektorzy sprawdzają przede wszystkim , czy ocena jest sporządzona rzetelnie i czy zalecenia w niej zawarte są realizowane. Normy i przepisy nie zawierają żadnych sugestii, co do zalecanych metod szacowania ryzyka w odniesieniu do szkół i placówek. Zgodnie z  definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia  26  września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. t.j. Nr  169, poz. 1650 )   ryzyko zawodowe określa się jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodują­cych straty, w szczególności prawdopodobieństwo wystąpienia u pracowników nie­korzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy”. Ocena ryzyka bez względu na przyjętą metodę jej wykonania  powinna obejmować uważne przyjrzenie się wykonywanej  na stanowisku pracy , warunkom środowiskowym, ustalenie jakie czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ  na zdrowie pracowników oraz stwierdzenie czy wykonywana w ten sposób praca jest dopuszczalna.

ŹRÓDŁO: własne, FOTO.: www.oferia.pl

Możliwość komentowania jest wyłączona.